over desertie en oorlogsweigering


Eens zullen ze een oorlog plannen en niemand komt opdagen.  

(Sometime they’ll give a war and nobody will come.  Carl Sandburg, 1936)

Hij had aan ’t westelijk front gestaan,
De wrede vuurdoop ondergaan,
Bedekt met wonden.    (...)
Was ’t ‘n wonder, toen de boodschap kwam :

Naar het front, dat hij ’t besluit maar nam
Te deserteren.

De anonieme dichter uit de Eerste Wereldoorlog beschrijft zijn lijdensweg. Hoe hij telkens opgelapt wordt, weer gewond geraakt en opnieuw naar het front gestuurd wordt. Uiteindelijk neemt hij de moed in beide handen en deserteert.  Of luister naar de anonieme dichter uit een boekje van 1800 :  Als ik ben gedezerteerd,  //  Tot Mechelen ben ik gekoomen,  //  De Fransche hebbe my geattrapeerd,  //  My dagt daar zou 'er wat van koomen.  De dichter beklaagt zijn lot, omdat hij in eerste aanleg 8 jaar hechtenis krijgt.  Na een “bevriende tussenkomst van hogerhand” wordt dat in beroep gereduceerd.  Misschien wel het bekendste gedicht ter ere van de deserteur geschreven en gezongen is van Boris Vian :  Monsieur le Président  //  je ne veux pas la faire,  //  je ne suis pas sur terre  //  pour tuer de pauvres gens.

Tot op heden wordt vaandelvlucht als een zeer ernstig militair misdrijf gebrandmerkt.  Toch zijn er doorheen alle tijden en aan alle fronten mensen geweest die deserteerden.  De geschiedenisboeken zwijgen er zedig over.  Desertie in oorlogstijd kwam vaak voor om persoonlijke redenen, bijvoorbeeld omwille van de verschrikkelijke omstandigheden aan het front of omdat men thuis voor de familie te zorgen had.  Maar desertie is altijd een vorm van verzet geweest, verzet tegen de oorlogslogica, verzet tegen de militaire kadaverdiscipline.  De deserteur schendt niet enkel het blazoen van het vaderlands leger maar ook van het vaderland zelf.  De Staat pretendeert immers om zijn burgers als soldaten te mogen opvorderen en hun leven op het spel te zetten.  
"Nu vallen miljoenen proletariërs van alle landen op het veld van de smaad, van de broedermoord, van de zelfvernietiging, het slavengezang op de lippen."  Aan het woord is Rosa Luxemburg in 1915 (de Junius-brochure).   "De wereldoorlog dient noch de nationale verdediging, noch de economische politieke belangen van welke volksmassa dan ook ; hij is slechts een product van kapitalistische mededinging tussen de kapitalistische klassen van verschillende landen, om de wereldheerschappij, om het monopolie in de uitbuiting en onderdrukking van de nog niet door het kapitaal beheerste gebieden."  Deze analyse heeft helaas aan kracht nog niets ingeboet.  Denken we maar aan Afghanistan, Irak, Libië, Palestina ...  

oorlogsweigering


Nadenken over desertie is dus ook nadenken over de redenen waarom oorlog gevoerd wordt.  Tijdens Wereldoorlog 1 waren er heel wat antimilitaristische en pacifistische stemmen.  Er was een hele beweging van “gewetensbezwaarden” in Groot-Brittannië.  Gardiner is een Brits oorlogsweigeraar die voor de rechtbank verklaarde dat de oorlog tegen Engeland en niet tegen hem gevochten werd.  “I don’t think my name has been brought up at all in the German Reichstag.” (Huddersfield Military Service Tribunal, 20 maart 1916)  In Frankrijk waren er in 1917 muiterijen in solidariteit met de Russische revolutie.  Denise De Weerdt onderzocht in haar boekje Vrouwen van de Eerste Wereldoorlog vormen van verzet door vrouwen “achter de frontlijn”.

In België is het statuut van gewetensbezwaarde verleden tijd.  Het is afgeschaft samen met de dienstplicht.  Maar op 24/3/95 antwoordde Johan Vande Lanotte, toenmalig Minister van Binnenlandse Zaken op op een parlementaire vraag “dat in oorlogstijd gewetensbezwaarden hoe dan ook geïntegreerd worden in het leger, zonder dat zij wapens zullen hoeven te dragen.”  Het Belgisch Militair Strafwetboek voorziet in de wet van 10 juli 1996 nog altijd strenge straffen voor desertie in vredestijd (art 46) en nog strengere in oorlogstijd (art 48).  Nog maar heel recent besliste het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 1/6/2011 dat gewetensbezwaren tegen militaire dienstplicht een mensenrecht zijn.  In Israël, Turkije en Rusland bijvoorbeeld bestaat dit recht niet.  

Deserteurs zeggen om welke reden dan ook neen aan deze moordpartij : "dit is niet mijn oorlog".  Hun stem mag in het rumoer van 100 jaar na Wereldoorlog Een niet verloren gaan.  We willen er aandachtig naar luisteren, er een megafoon voor zijn en eerherstel vragen voor alle deserteurs die zich van de oorlog hebben afgekeerd.  In Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Nederland zijn er al initiatieven voor eerherstel en rehabilitatie van deserteurs geweest.  Voor de 10 Belgische soldaten die wegens “postverlating in tegenwoordigheid van de vijand” gefusilleerd zijn, is er nooit enige poging tot eerherstel ondernomen.  Zowel Minister van Justitie Onckelinckx (8/8/2003) als Minister van Landsverdediging Flahaut (16/1/2007), beide socialist, zagen daar geen enkele reden toe.


moderne vormen van desertie


Desertie als invraagstelling van de militaire logica is geen fenomeen van langvervlogen tijden.  Zijn defensiebelastingweigeraars geen moderne deserteurs ?  In Amerika roept de vredesbeweging luidkeels Not in Our Name, wanneer het over wereldwijde militaire interventies en illegale detentie en razzia’s gaat.  Ook uit beroepslegers en zogenaamd propere oorlogen met precisiebombardementen en geprivatiseerde oorlogsvoering wordt gedeserteerd.  Bij militaire operaties wordt daarenboven vaak gebruik gemaakt van civiele infrastructuur.   Begin 2003 trok er een leger door België.  Duizenden stuks Amerikaans militair materieel gingen per trein, binnenschip en over de weg naar de haven van Antwerpen, waar ze vervolgens verscheept werden voor de invasie van Irak.  Wie in de haven of bij de spoorwegen werkte, deed plots mee aan de oorlog.  Niemand werd gevraagd of hij bereid was dit te doen.

Daarom dit project.  Omdat we ervan dromen dat “ze eens een oorlog zullen plannen en niemand komt opdagen”.  Deserteurs gaven en geven het goede voorbeeld.  Voor oorlogstoeristen en alle vredesminnende burgers mag dit thema bij een herdenking van de Groote Oorlog niet ontbreken.  Hij was enkel “groot” in zijn waanzin en vernietiging.  En de schreeuw van de deserteurs helpt ons om dit niet te vergeten.  

Concreet vragen we daarnaast ook aandacht voor eerherstel van de geëxecuteerde en van alle andere deserteurs uit de Eerste Wereldoorlog en voor het recht op moderne desertievormen als oorlogsbelastingsweigering en werkweigering om aan oorlogsvoorbereiding mee te doen.

Het thema desertie zal in drie luiken uitgewerkt worden :

een inhoudelijk luik :  uitspitten van de relevantie van het thema desertie en oorlogsweigering in historisch en hedendaags perspectief aan de hand van artikels, lezingen, een tentoonstelling, vormingspakketten, ...  Vzw Vrede staat hiervoor in.

een muzikaal luik :  een nationaal en internationaal korenproject waarbij bestaande liederen en nieuwe composities elkaar zullen afwisselen

een artistiek-beeldend luik :  beeldende en videokunstenaars gaan aan de slag met dit thema, wellicht kan er een  ‘monument voor de onbekende deserteur’ uit groeien.  België heeft er ook een verdiend.  Rond dat monument kunnen nog meer artistieke initiatieven opgezet worden.Op 20 maart werd het project gelanceerd in het Klein Kasteeltje in Brussel. Het project zelf zal een jaar lang lopen van de Internationale Vredesdag 21/09/2014 tot eind september 2015. De proemière van de voorstelling onder regie van Ruud Gielens en compostie van Frederic Rzewski is voorzien op 20 en 21 september in het Kaaitheater Brussel. Het geheel wordt ondersteund door een website (ww.desertie.be) waarop onder andere wekelijks een historische, artistieke of journalistieke tekst rond het thema wordt gepost .

Terug naar boven

 

zu Fahnenflucht und Kriegsdienstverweigerung


Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin!

(Sometime they’ll give a war and nobody will come.  Carl Sandburg, 1936)

Auf der Hauptwacht sitzt geschlossen
Des Gebirges schlanker Sohn,
Morgen frühe wird erschossen,
Der dreimal der Fahn' entflohn [….]


Anastasius Grün beschreibt so in einem Gedicht aus dem Jahr 1841 die letzten Stunden eines Deserteurs, der der Armee mehrmals den Dienst verweigert hatte und schließlich gefasst worden war.  In seinem 1952 erstmals veröffentlichten Buch "Die Kirschen der Freiheit" beschreibt Alfred Andersch die Gedanken, die seiner Desertion vorausgingen: „In jenem winzigen Bruchteil einer Sekunde, welcher der Sekunde der Entscheidung vorausgeht, verwirklicht sich die Möglichkeit der absoluten Freiheit, die der Mensch besitzt. Nicht im Moment der Tat selbst ist der Mensch frei, denn indem er sie vollzieht, stellt er die alte Spannung wieder her, in deren Strom seine Natur kreist. Aufgehoben wird sie nur in dem einen flüchtigen Atemhauch zwischen Denken und Wollen. Frei sind wir nur in Augenblicken. In Augenblicken, die kostbar sind. (...) Wie viele lebende Leichname gibt es, die – mag ihr Fleisch noch so blühen – gestorben sind, weil sie entweder die Angst oder den Mut, die Vernunft oder die Leidenschaft aus sich ausgerottet haben?“ . Das wohl bekannteste Gedicht zu Ehren des Deserteurs verdanken wir Boris Vian, der da singt: Monsieur le Président  //  je ne veux pas la faire,  //  je ne suis pas sur terre  //  pour tuer de pauvres gens!.

Bis heute gilt Fahnenflucht als ein sehr schweres militärisches Fehlverhalten. Und dennoch gibt es seit jeher und an allen Fronten Menschen die desertieren. Die Geschichtsbücher jedoch schweigen sich darüber aus. Desertion in Kriegszeiten hatte oft persönliche Auslöser, zum Beispiel aufgrund der schrecklichen Zustände an der Front oder weil zu Hause eine Familie zu versorgen war. Aber Desertion war auch schon immer eine Form von Widerstand, Widerstand gegen die Kriegslogik, gegen den militärischen Kadavergehorsam. Der Deserteur schändet nicht nur die Fahne der vaterländischen Armee, sondern die des Vaterlandes selbst. Der Staat räumt sich tatsächlich das Recht ein, seine Bürger als Soldaten einzuziehen und ihr Leben aufs Spiel zu setzen.
"Jetzt fallen Millionen Proletarier aller Zungen auf dem Felde der Schmach, des Brudermordes, der Selbstzerfleischung mit dem Sklavengesang auf den Lippen.", so Rosa Luxemburg in der Juniusbroschüre aus dem Jahr 1915. "Auf seinen objektiven historischen Sinn reduziert, ist der heutige Weltkrieg als Ganzes ein Konkurrenzkampf des bereits zur vollen Blüte entfalteten Kapitalismus um die Weltherrschaft, um die Ausbeutung der letzten Reste der nichtkapitalistischen Weltzonen." Diese Analyse hat leider nichts an Kraft eingebüßt. Denken wir einmal an Afghanistan, den Irak, an Libyen, Palästina...


Kriegsdienstverweigerung


Denkt man über Fahnenflucht nach, so stellt sich einem unweigerlich die Frage, warum überhaupt Krieg geführt wird. Während des Ersten Weltkrieges wurden viele antimilitaristische und pazifistische Stimmen laut. In Großbritannien gab es eine regelrechte Bewegung von “Gewissensverweigerern”. Arthur Gardiner, ein britischer Kriegsdienstverweigerer, erklärte vor Gericht, der Krieg würde gegen England geführt, und nicht gegen seine Person: “I don’t think my name has been brought up at all in the German Reichstag.” (Huddersfield Military Service Tribunal, 20. März 1916). 1917 gab es in Frankreich Meutereien aus Solidarität mit der Russischen Revolution. Denise De Weerdt untersuchte in ihrem Buch De vrouwen van de Eerste Wereldoorlog (Stichting Mens en Kultuur, Gent, 1993) Formen des durch Frauen "hinter der Front" geführten Widerstandes.

In Belgien gehört die Gewissensverweigerung einer anderen Zeit an. Sie wurde 1995 zusammen mit der Wehrpflicht abgeschafft. Am 24.03.1995 jedoch antwortete der damalige Innenminister Johan Vande Lanotte auf eine parlamentarische Anfrage, “dass Gewissenverweigerer in Kriegszeiten auf noch unbestimmte Weise in die Armee integriert werden, ohne allerdings Waffen tragen zu müssen.” Das Belgische Militärstrafgesetzbuch sieht in dem Gesetz vom 10. Juli 1996 noch stets schwere Strafen für Fahnenflucht in Friedenszeiten (Art. 46) und noch schwerere in Kriegszeiten (Art. 48) vor. Erst kürzlich, nämlich am 1. Juni 2011, anerkannte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Gewissensverweigerung als ein Menschenrecht. In Israel, der Türkei und in Russland zum Beispiel kann man sich nicht auf ein solches Recht berufen.

Deserteure sagen aus unterschiedlichen Gründen nein zu dem Mordtreiben: "Dies ist nicht mein Krieg!". Ihre Stimme darf in dem Trubel um '100 Jahre Erster Weltkrieg' nicht untergehen. Wir wollen ihr Aufmerksamkeit schenken, sie zu Gehör bringen und die Rehabilitierung aller Deserteure fordern, die sich vom Krieg abgekehrt haben. In Großbritannien, Deutschland, Frankreich und in den Niederlanden gab es bereits Initiativen zur Wiederherstellung der Ehre und Rehabilitierung von Deserteuren. Für die zehn belgischen Soldaten, die wegen “Verlassens des Postens in Feindesgegenwart” exekutiert wurden, gab es noch keinen einzigen Versuch, ihre Ehre wieder herzustellen. Weder Justizministerin Laurette Onckelinckx (8.8.2003) noch Verteidigungsminister André Flahaut (16.1.2007), beides Sozialisten, sahen dazu keinerlei Veranlassung.

Moderne Formen der Fahnenflucht


Desertion als Infragestellung von Militärlogik ist keine Erscheinung längst vergangener Zeiten. Sind Militärsteuerverweigerer nicht etwa moderne Deserteure? In Amerika ruft die Friedensbewegung lauthals Not in Our Name, wenn es um weltweite Militärinterventionen, illegale Haft und Razzien geht. Auch in Berufsarmeen und im so genannten sauberen Krieg mit Präzisionsbombardierungen und privatisierter Kriegsführung wird Fahnenflucht begangen. Bei Militäroperationen werden zudem häufig zivile Infrastrukturen genutzt. Anfang 2003 zog eine Armee durch Belgien. Amerikanisches Militärmaterial wurde zuhauf per Bahn, Binnenschiff und über Land zum Antwerpener Hafen transportiert, von wo aus es für die Invasion im Irak verschifft wurde. Wer zu diesem Zeitpunkt im Hafen oder für die Bahn arbeitete wurde unmittelbar am Krieg beteiligt. Keiner wurde gefragt, ob er dazu bereit war.

Daher dieses Projekt. Weil wir davon träumen, "dass Krieg ist und keiner hingeht”. Deserteure gaben und geben noch stets ein gutes Beispiel. Für Kriegstouristen und alle friedliebenden Bürger darf das Thema der Fahnenflucht beim Gedenken an den Ersten Weltkrieg nicht fehlen. Dieser Krieg, auch der Große Krieg genannt, war einzig und allein "groß" im Hinblick auf Wahnsinn und Vernichtung. Der Aufschrei der Deserteure hilft uns, dies nicht zu vergessen.

Konkret fordern wir die Wiederherstellung der Ehre der exekutierten sowie aller anderen Deserteure des Ersten Weltkrieges. Auch das Recht auf moderne Desertion sowie Militärsteuerverweigerung und Arbeitsverweigerung im Fall kriegsvorbereitender Maßnahmen liegt uns am Herzen.


Das Thema der Fahnenflucht soll in drei Teilen behandelt werden:

    Ein inhaltlicher Teil: Bedeutung von Fahnenflucht und Kriegsdienstverweigerung in Vergangenheit und Gegenwart anhand von Artikeln, Lesungen, einer Ausstellung, Seminaren,… Die Friedensbewegung Vrede vzw trägt diesen Teil.

    Ein musikalischer Teil: alte Lieder und neue Kompositionen und Arrangements werden im Rahmen eines nationalen und internationalen Chorprojektes vorgestellt

    Ein künstlerischer Teil: Bildende Künstler und Videoartisten beschäftigen sich mit dem Thema an. Vielleicht entsteht so ein 'Denkmal für den unbekannten Deserteur'. Belgien hat ein solches Denkmal verdient. Künstlerische Initiativen aller Art rund um dieses 'Denkmal' sind darüber hinaus willkommen.Das Projekt läuft über ein Jahr vom Internationalen Friedenstag am 21.09.2014 bis etwa zum Internationalen Friedenstag am 20.09.2015. Das Projekt wird durch eine Internetseite (www.desertie.be) unterstützt, wo unter anderem jede Woche ein historischer, künstlerischer oder journalistischer Text zum Thema zu lesen ist.


on desertion and rejection of war

Some day they´ll have a war and nobody will come. Carl Sandburg, 1936

On the western front he had been The cruel baptism of fire he had seen Covered in wounds (…) No wonder, when the message came To the front, that his decision fell to desert

The anonymous Flemish poet from the First World War describes his suffering. Again and again, he is wounded and being patched up, sent off to the front again. Eventually, he gathers all his courage and deserts. Or listen to the anonymous Flemish poet in a booklet issued in 1800: When I am deserted, // till Mechlen I went // The French there caught me // Me thinking, where will this end The poet complains about his fate because he is first sentenced to 8 years in prison. After "a befriended intervention from higher places", an appeal reduces the sentence. Maybe the best known poem honouring a deserter has been written and sung by Boris Vian: Monsieur le Président // je ne veux pas le faire // je ne suis pas sur terre // pour tuer de pauvres gens – Mister President // I don't want to do it // I'm not in this world // to kill the poor people.

Still today, desertion (there is an other Dutch word, equivalent to fleeing the flag) is branded a very serious military crime. Yet, throughout the centuries and on all fronts there have been people who have deserted. History books are silent about it, publicly silent. Desertion in war time has often occurred for personal reasons, e.g. because of the horrible circumstances at the front, or because someone has had to take care of the family at home. Desertion however has always been an act of resistance as well, resistance against the logic of war, resistance against the military moral discipline. The deserter not only tarnishes the blazon of the nation's army, but the nation itself.

The Nation takesit for granted that it can commandeer soldiers and put their lives at stake. "Now, millions of proletarians of all tongues fall upon the field of dishonor, of fratricide, lacerating themselves while the song of the slave is on their lips." This is a quotation from the Junius pamphlet of Rosa Luxemburg in 1915. "Reduced to its historically objective essence, today's world war is entirely a competitive struggle amongst fully mature capitalisms for world domination, for the exploitation of the remaining zones of the world not yet capitalistic." Unfortunately, this analysis has not yet lost any of its strength. Just think of Afghanistan, Iraq, Lybia, Palestine,...

Rejection of war

Reflecting about desertion is thinking therefore about the reasons why wars are conducted. During World War I, a great number of anti-military and pacifist voices were heard. There was an entire movement of "conscientious objectors" in Great-Britain. Gardiner, a British war objector, declared to the tribunal that the war was being fought against England, not against him personally "I don't think my name has been brought up at all in the German Reichstag." (Hudderslfied Military Service Tribunal, March 20th, 1916). In France in 1917, mutinies occurred in solidarity with the Russian revolution.The Flemish actress and writer Denise De Weerdt examined in her book Vrouwen van de Eerste Wereldoorlog (Women of the First World War) different forms of resistance by women 'behind the front lines'. In Belgium, the statute of conscientious objector is now past tense. It has been abolished together with military service.

However, on March 24th, 1995 Home Office minister Johan Vande Lanotte answered to a question in Parliament "that in war time conscientious objectors anyhow will be integrated in the army, although they will not have to carry weapons." The Belgian military codex as in the law of July 10th, 1996 still holds severe punishment for desertion in peace time (article 46) and even more severe in war time (article 48). Very recently on June 1st, 2011 the European Court for Human Rights decided that conscientious objections againsthand military service are a human right. In Israel, Turkey and Russia, e.g., there is no such right. Deserters say^" no" to the slaughtering in any case: "This is not my war". Their voice ought not to be lost in the noise, pomp and circumstance 100 years after World War I.

We want to listen to their voices,hand them a megaphone and demand rehabilitation for all deserters who turned away from the war. Great-Britain, Germany, France and the Netherlands, have taken initiatives for rehabilitation and the rehabilitation of deserters. For the 10 Belgian soldiers shot for "leaving the post of duty in presence of the enemy" there hasn't ever been any attempt at rehabilitation. Neither Minister of Justice Onckelinckx (8/8/2003)nor minister of Defence Flahaut (16/1/2007) found any ground or reason to rehabilitate these soldiers.

Modern forms of desertion

Desertion as a form of questioning the military logic is not a phenomenon of former times only. Shouldn`t those who refuse to pay the defence part of their taxes be classed modern deserters? In the US, the Peace Movement shouts aloud :.Not in our name !at worldwide military interventions, illegal detention and razzias. People have deserted equally from professional armies, from so-called clean wars with precision bombings, and from privatised warfare. Moreover, military operations use civil infrastructure.In early 2003, an army marched through Belgium. Thousands of military units travelled by train, canal and roads to the port of Antwerp to be shipped to the war in Iraq. Dock workers and rail workers suddenly participated in a war. No one was asked whether he or she was prepared to do so. Hence this project. Because,as we do, they dream of the day that "someday they'll have a war and nobody will come". deserters gave and still give a good example. For war tourists and peace loving citizens, this theme should not remain unmentioned during the commemoration of the Great War.This was only "great" in its madness and destruction.And the loud cries of the deserters should help us not to forget. Specifically then, we too demand that attention be paid to the rehabilitation for those executed and for all deserters of the First World War, and for the right to modern forms of desertion, such as refusal to pay war taxes and the right to refuse to work in preparing a war.

There will be three parts in the desertion project:

an information section:looking deeper into the relevance of the desertion and rejection of war themes,providing an historical and contemporary perspective, through articles, lectures, an exhibition, course packages, etc. The non-profit-making organisation Vzw Vrede takes this on board

a music section : a project with national and international choirs with existing songs and new compositions

an artistic-sculptural section : sculptural and video artists start working on the theme, which might lead to a "monument to the unknown deserter". Belgium deserves one. The monument could in itself become the centre of other artistic initiatives. The project will be going on for about one year, between the International Peace Days 21 September 2014 and 20 September 2015. It is supported by a website (www.desertie.be) among other weekly historical, artistic or journalistic texts on the theme.

Terug naar boven